Anbi

Anbi gegevens Stichting Martenastate

Contactgegevens:
bezoekadres:
Martenawei 1 9056 PE  Koarnjum

adres secretariaat:
Ikeleane 5 9051 SB  Stiens

telefoon 058 – 2575135
bankrekening: NL 13 INGB 0002 395492  (ING 2395492)
website: www.martenastate.nl
e-mail: info@martenastate.nl

fiscaal nummer: 0037 59 593

Bestuur

Henk Buith, voorzitter
Coos Waringa, secretaris
Almar van Keulen, penningmeester
Dooitzen Swierstra
Johan Tamminga
Anna-Frouk Hoogsteen

Beloning

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding. Door bestuurders gemaakte kosten ten behoeve van de stichting worden vergoed.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het onderhouden en het exploiteren van het bos van Martenastate te Koarnjum met de daarin gelegen gebouwen, een en ander met inachtneming van de bepalingen van het testament van wijlen de heer Jonkheer Duco Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen (artikel 2 van de statuten)