De beleving

Het rijkelijk met Stinzenflora aangelegde landgoed en in Neorenaissancestijl gebouwde Martenastate is een prachtige historische bezienswaardigheid.

De huidige state die dateert uit begin 1900, is een voormalig landhuis in de Nederlandse provincie Friesland. Met grenzend aan de state het park, een natuurkampeerterrein en een historische eeuwenoude grafheuvel. Naast het park staat midden op het niet afgegraven deel van de terp de Nederlands Hervormde kerk uit 1873.

Wat kun je zoal beleven?

Het parklandschap met grachten en vijvers en oude bomenlanen.

  • Er is een prettige groene, aangename rustige sfeer op het landgoed Martenastate.
  • Er zijn het hele jaar door aantrekkelijke, aangename activiteiten te doen
  • Er is een klein natuurkampeerterrein waar het goed toeven is tussen het groen
  • Martenastate heeft een rijke (spannende) geschiedenis met veel connecties binnen en buiten Friesland (eigen grafheuvel)
  • Uniek is de stinzenflora in het voorjaar

Klik op de foto om deze te vergroten

Fascinerende bloemenpracht

In het voorjaar de rijke bloemenpracht van de stinzenplanten

Naast de eeuwenoude bomen is het park één van de rijkste vindplaatsen van stinzenplanten in Friesland. Al vroeg in het voorjaar vormt zich op Martenastate een tapijt van duizenden bol- en knolgewassen. In totaal worden er op Martenastate 12 verschillende soorten stinzenflora aangetroffen. Daslook, aronskelk, bostulp, holwortel en adderwortel… u vindt al deze schitterende planten op Martenastate.

Doelstelling & informatie

Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Martenastate, opgericht in 1966, heeft als belangrijkste doelstelling het in stand houden van Landgoed Martenastate in Koarnjum en de zich op dit landgoed bevindende monumenten, een en ander met inachtneming van de bepalingen van het testament van de laatste adellijke eigenaar/bewoner wijlen jonkheer Duco Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen (art. 2 van de statuten)

- dit landgoed, het landschapspark, de gebouwen, het natuurkampeerterrein, de singel en het aangrenzende bos, te beheren, onderhouden en waar nodig te restaureren.
- het uitvoeren van projecten en onderhoud waaronder de instandhouding en  het zo nodig herstel van het in Engelse landschapsstijl aangelegde landschapspark met waterpartijen en de lanen met soms eeuwenoude  beuken- en lindelanen.
- het (doen) leveren van expertise, inzet en middelen voor het realiseren van bovengenoemde projecten en werkzaamheden en onderhoud, waaronder het begeleiden van vrijwilligers die zich inzetten voor het (mede) realiseren van bovengenoemde projecten en onderhoud.
- speciale aandacht gaat uit naar de instandhouding van de stinzenflora in het landschapspark. Landelijk onderzoeksbureau FLORON heeft in 2019 deze alhier aanwezige stinzenflora beoordeelt als een van de mooiste locaties in Nederland, dit op basis van kwaliteit en soortenrijkdom.
- de cultuurhistorische waarden en publieksbeleving van Martenastate te vergroten, het draagvlak voor het behoud en de ontwikkeling van dit rijks erkend cultureel erfgoed te vergroten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- de stichting tracht dit doel te bereiken door het landschapspark tussen zonsopgang en zonsondergang openbaar toegankelijk te doen zijn, met enige regelmaat publicitair naar buiten te treden, het (doen) laten verschijnen van boeken over (de historie van) Martenastate en stinzenflora, het verwerven van fondsen, subsidies en giften van overheden, vermogensfondsen en particulieren en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt, waaronder het verhuren van de op het landgoed aanwezige opstallen. Van de rijksoverheid wordt een bijdrage ontvangen in de vorm van een instandhoudingssubsidie.
- de stichting dient een algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.